За европейски отговор на бежанския въпрос. План в десет точки от Зигмар Габриел и Франк-Валтер Щайнмайер

Европа е изправена пред епохална задача. Никога досега толкова много хора не са бягали поради политическо преследване или война. Мнозина от тях търсят закрила при нас, в Европа. Трябва да изхождаме от това, че поради кризисните ситуации в наше съседство това развитие ще се запази в следващите години. Ние, европейците, сме задължени пред самите нас и пред света да отговорим на големите предизвикателства, пред които ни поставят тези търсещи помощ хора.

Ясно е, че досегашната реакция не отговаря на претенциите, които Европа би трябвало да има към самата себе си. Европа не трябва повече да се колебае, ЕС трябва да действа сега. Затова трябва да следваме една европейска политика по отношение на търсещите убежище, бежанците и мигрантите, която да се базира на принципите на солидарността и нашите общи ценности.

Десет точки са от решаващо значение:

  1. Навсякъде в ЕС при приемането на бежанци трябва да се създадат условия, които отговарят на човешкото достойнство. За тази цел имаме нужда от стандарти за целия ЕС, които да се спазват от всички страни, членки на ЕС.
  2. Единен европейски кодекс за даване на убежище на нуждаещите се от закрила бежанци трябва да гарантира бежански статус в целия ЕС. В перспектива ще се нуждаем от една нова, много по-амбициозна интеграция на европейската политика по отношение на бежанците и търсещите убежище.
  3. Имаме нужда от справедливо разпределение на бежанците в Европа. Както никога досега гражданите в нашата страна се ангажират с приемането и интеграцията на бежанците. Тази солидарност ще има дълготрайно съществуване само ако всички виждат, че в Европа има справедливост. Състояние, при което, както днес, само няколко държави-членки носят цялата отговорност е също толкова непоносимо, както и съществуването на една система, която разпределя тежестта върху тези страни, които по случайност са се оказали на външната граница на ЕС. Затова трябва да реформираме съществуващата Дъблинска система*. Имаме нужда от задължителни и ясни критерии за формиране на бежански квоти на всички страни-членки, които да отговарят на техните възможности.
  4. Европа има нужда от общо управление на границите. При това не може да става дума само за охрана на границите. Имаме нужда от обща европейска отговорност при регистрирането и асистирането на пристигащи бежанци.
  5. Трябва веднага да помогнем на онези ЕС-държави, които понастоящем са особено натоварени. Като единствена държава от ЕС Германия предостави незабавна помощ, за да се подобри състоянието на бежанците на гръцките острови. ЕС и страните членки трява да действат по-ефикасно и трябва да окажат бърза финансова и практическа подкрепа на държавите, които първи посрещат бежанци. При нас, в Германия, трябва да се погрижим за това, общините да се справят с огромните предизвикателства. За тази цел трябва да ги подкрепяме с пари трайно и систематично.
  6. Не бива да наблюдаваме безучастно как хора рискуват своя живот по пътя насам. Средиземно море не бива да се превръща в масов гроб за отчаяни бежанци. Тук залогът е хуманитарното наследство на Европа, нашият европейски човешки идеал. През пролетта предприехме едно съвместно усилие за спасяване на попадналите в бедствие по море. Това усилие трябва да бъде продължено, като за тази цел трябва да дадем на ЕС съответните капацитети.
  7. Дългосрочно можем да помагаме на нуждаещите се от защита бежанци само ако онези, които нямат право на защита се завърнат в родните си страни. За тази цел споразуменията за репатриране трябва да бъдат поставени в основата на нашите отношения със съответните страни, като също трябва да бъдем готови, в зависимост от конструктивноста на това сътрудничество, да предоставим техническа и финансова подкрепа на тези страни.
  8. В ЕС трява да се споразумеем кои държави са сигурни страни на произход. Всички държави от Западните Балкани се стремят към членство в ЕС. С добри основания сме им дали перспективата за членство. Това обаче означава, че не можем да ги третираме като държави, които преследват гражданите си. В бъдеще държава, която изпълнява критериите за членство в ЕС трябва да бъде третирана като сигурна страна на произход.
  9. Германия има нужда от закон за имиграцията. Имаме нужда от умна, контролирана политика за имиграция, която да прави възможна легалната трудова миграция. Системата за предоставяне на убежище трябва да бъде облекчена.
  10. Новите политически иницативи за предотвратяване на причините за напускане на страните от Близкия Изток и Африка са част от една всеобхватна европейска политика по отношение на предоставянето на убежище, на бежански статус и на миграция. Концентрираните усилия за създаване на икономически растеж и на истински икономически и социални перспективи, особено за младите хора в тези държави, трябва да протичат паралелно със стабилизирането на разпадащи се държави, потушаването на насилието и гражданската война. Всички усилия на международната общност, преди всичко на ЕС и на ООН, трябва да се съсредоточат в тази посока.

Всичко това показва, че политическите рамки на действие отдавна не са национални** и то още повече по отношение на политиките за миграция и за бежанските политики. Само заедно на европейско равнище можем да намерим разумни решения. Затова днес политиката за бежанци и миграция е най-важното политическо поле, в което трябва с убеждение и динамика да движим проекта за европейска интеграция.

Германия е готова да действа с всички сили в полза на общия проект за една солидарна бежанска политика.

–––––––

* Системата, по която в момента в отделните държави-членки на ЕС се разпределят бежанците и търсещите убежище в Европа (бел. прев. М.Л.).

** Социолозите от 20 години говорят за това. Добре, че то вече стана част и от официалния политически дискурс (бел. прев. М.Л.).

Статията е публикувана във Франкфуртер Алгемайне Зонтагсцайтунг, бр. 34, стр. 2 на 23.08.2015 г.

Перевод от немски: Марина Лякова